Определитель языков мира по письменностям

Каталанский

Per això mateix, la unificació de les quatre organitzacions de la joventut treballadora de casa nostra, no fou una senzilla eqüació, una suma d’efectius. La unificació acabava, efectivament, amb una suïcida dispersió d’esforços i per tant, aglutinant aquests, els feia més positius, més eficaços, obtenint-ne major i millor rendiment, acabant amb la competència que inevitablement es feien abans les quatre velles organitzacions... La lluita continuà totseguit, prenent noves formes adequades a les noves circumstàncies de la lluita il.legal, de l’exili.

Алфавит

Aa, Bb, Cc, Çç, Ch ch, Dd, Ee, Ff, Gg, Gu gu, Gü gü, Hh, Ii, Jj, LI, L.l l.l, Ll ll, Mm, Nn, Ny ny, Oo, Pp, Qu qu, Qü qü, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Xx, Zz.

Отличительным признаком являются служебные слова amb, els, hi, més, pera, sèns, seu. Употребляются буквы с диакритическими знаками: à, ç, é, è, ï, í, ó, ò, ü, ú. В алфавите отсут­ству­ют буквы k, w. На стыке двух букв l, не обозначающих одного звука, ставится точка: l.l (или l·l). Часто встречаются служебные слова: ab, als, el, en, la, les, lo.

Каталанский язык распространен на северо-востоке Испании, на Балеарских островах и в Южной Франции; на нём говорит около 5 млн. человек.

Принадлежит к романской группе индоевропейских языков.