Определитель языков мира по письменностям

Монгольский

Удалгүй цагаан сар болох дөхөж, над нэг даалимбан өнгөтэй нэхий дээл хийж өгч, би баяр болох нь гэж хөл газар хүрэхгүй шахам л байсан. Битүүний үдэш юм сан. Банш хийцгээж байгаад би нэг босохдоо хэдэн баншин дээр санамсаргүй гараар дарж бостол, хойт ижий уурлаж, хараал тавьж, гурилын бөөрөнхий модоор толгой дундуур цохисонд, миний нүднээс гад бутрах шиг болж, толгой эргэж суусанд аав намайг өмөөрч, тэр хоёр тар тур хийлцэж, унттал ууртай байцгааж билээ. Би тэр айлд ирснээс хойш хүний нүдэнд ил уйлахыг огт больж, сэтгэлийн зовлонгоо сэм хадгалж явдаг болсои.

Алфавит

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя.

С 1941 г. монголы, проживающие в Монгольской Народной Республике, пользуются в пись­ме русской графи­кой. В алфавите имеются дополнительные буквы ө, ү. Харак­тер­ным призна­ком служат двойные гласные аа, оо, өө, уу, үү, ээ (см. первый текст).

До 1941 г. использовался старомонгольский алфавит, восходящий к древне­уйгур­ско­му, на основе которого создан новый, принятый до настоящего време­ни в автономном районе Внутрен­няя Монго­лия (КНР). Направление строки в письме — сверху вниз, слева направо (см. второй текст).

Монгольский язык является языком основного населения Монгольской Народ­ной Респуб­ли­ки и монголов, проживающих в Китае — в автономном районе Внутренняя Монголия, Синь­цзян-Уйгур­ском автономном районе и Северо-Восточном Китае, Цинхае, Ганьсу, Хэбэе, Хэнань; на нём говорит более 3,5 млн. человек.

Относится к монгольским языкам.