Определитель языков мира по письменностям

Суахили

Makusudio ya Jumuia hii ni kuihifadhi uzuri wake na kuisitawisha kwa ajili ya matumizi ya watu wote. Kwa hiyo Jumuia yetu yafikiri kwamba yastahili kujulikana na Ujumbe wenu wa Matembezi pamoja na Serikali za Afrika Mashariki.

***

Basi kufaulisha makusudio yaliyotajwa juu katika lugha kubwa kama Kiswahili ni kazi kubwa mno, na msaada wa namna yo yote kama shauri au onyo, vitabu au fedha unatakiwa sana. Hili ni jambo shauri au onyo, vitabu au fedha unatakiwa sana. Hili ni jambo mojawapo muhimu ambalo Jumuia hii yawaza kwamba watu wenye madaraka wajibu wao walijue vilevile.

Алфавит

Aa, Bb, Ch ch, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Yy, Zz.

Имеется буквосочетание с диакритическим знаком: ng’. Часто встречаются букво­со­че­та­ния dh, gh, sh, th. Буква c употреб­ля­ет­ся только в соче­та­нии ch. Почти все слова оканчи­ва­ют­ся на гласные. В алфа­ви­те отсут­ству­ют буквы q, x.

До XIX в. употреблялось арабское письмо с диакритическими знаками при некоторых буквах.

Язык суахили (и его диалекты) распространён в Танганьике, на Занзибаре и других близ­ле­жа­щих островах, в Кении, Уганде, Ньясаленде, в восточной части Конго, на Мадагаскаре, на берегу Сомали, а также и за пределами Африки — в Южной Аравии.

На нём говорит около 40 млн. человек; издаются книги, газеты, журналы, ведутся переда­чи по радио. Относится к языкам банту.