Определитель языков мира по письменностям

Казахский

Әкесі балаларна тату тұрыңдар деп әмір етті, бірақ балалары оның әмірің тыңдамады. Әкесі бір буда тал шыбықты алды да: „Сындырыңдар!“ — деп бұйырды. Балалары қанша әуреленсе де, шыбықты сындыра алмады. Сонда әкесі шыбықтың бауын шешті де, енді бір талдап сындырыңдар деп әмір етті.

Асқар мен Мәлік шаңғы тебуге шықты. Мойнақ оларға еріп кетті. Мәлік қарлы төбеден ылдиға қарай зырлады. Бірақ шаңғысы күртікке тірелді де, өзі қүлап қалды. Мойнақ үріп түр. Асқар да келіп қалды. Ол күліп жатыр. Мәлік атып түрды да, үстінің карын қақты. Балалар тағы біраз шаңғы тепті. Содан кейін үйге кайтты... Жауһар мен Гауһар — тәртіпті оқушылар.

Алфавит

Аа, Әә, Бб, Вв, Гг, Ғғ, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, й, Кк, Ққ, Лл, Мм, Нн, ң, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Ұұ, Үү, Фф, Хх, һ, Шш, Щщ, ъ, Ыы, Іі, ь, Ээ, Цц, Чч, Юю, Яя.

Отличительным признаком служит буква ұ, не встречающаяся в других языках. В алфа­ви­те имеются также допол­ни­тель­ные буквы ә, ғ, қ, ң, ө, ү, һ, і.

До 1928 г. использовалось арабское письмо с допол­ни­тель­ны­ми буква­ми, харак­тер­ны­ми для тюрк­ских языков: ۋ ۇ ڭ ; с 1928 до 1940 г. — латинское письмо с допол­ни­тель­ны­ми буква­ми ç, ə, ƣ, ꞑ, ɵ, ş, ŭ, ь, (’).

Казахский язык — язык казахов, основного населения Казахской ССР; на нём говорит более 3,52 млн. человек.

Относится к тюркским языкам.