Определитель языков мира по письменностям

Киргизский

Ысык-Көл! Анын кооздугу менен байлыгына арналып канча сонун ырлар ырдалып, канча сонун сүйкүм сөздөр айтылган. Анын кооздугу менен байлыгына чек жок! Анда күн өткөн сайын жаңы сулуулук, жаңы байлык пайда болуп, алар сени кубанычтуу сүйкүм менен өзунө тартып турат. Шаа жеткис сүйрү күзгү сымалы күн чыгышты көздөй чалкалап жаткан көл бети азыр тынч. Өзүнүн уясын көздөй кыйгач-танган жайкы күндүн нурлары майда быжыр толкундарга калт-калт этип чагылышат... Жээктен алысыраак шааншөкөттуу ак куулар каалгып, андан берирээк сак өрдөктөр өздөрүнүн шамдагайлыгына эсиргендей ары бери ойдолошуп, үстүндө ак чардактар бирин-бири куушуп, чар-чар этишет.

Алфавит

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, й, Кк, Лл, Мм, Нн, ң, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, ъ, Ыы, ь, Ээ, Юю, Яя.

В алфавите имеются дополнительные буквы ң, ө, ү.

До 1927 г. использовалось арабское письмо с дополнительными буквами, характерными для тюрк­ских языков: گ ژ چ پ ۋ ۇ ڭ ; с 1927 до 1940 г. — латинское письмо с допол­ни­тель­ны­ми буквами ç, ƣ, ꞑ, ɵ, ş, ƶ, ь, (’).

Киргизский язык — язык киргизов, основного населения Киргизской ССР; число говорящих на нём — более 950 тыс. человек.

Относится к тюркским языкам.