Определитель языков мира по письменностям

Латышский

Skolā atveda lielu, skaistu egli. Bērni izrotāja to ar spožām vītnēm un dažādām rotaļlietām. Vakarā eglītē iedegās krāsainas spuldzītes. Sākās priekšnesumi. Bērni dziedāja dziesmas un deklamēja dzejoļus par mūsu Padomju Dzimteni. Pēc priekšnesumiem atskanēja muzika. Nu bērni sāka iet rotaļās un dejot. Bija ļoti jautri. Pēkšņi ieradās Sala tētiņš un sniega pārsliņas. Bērni tūliņ pazina sniega pārsliņas. Tās bija viņu klases biedrenes. Kas bija Sala tētiņš, to bērni nevarēja uzminēt.

***

Bija ziema. Kolchoza ļaudis strādāja meža darbos. Nozāģēto priežu zaros bija daudz čiekuru. Ilga to uzzināja no tēva Viņa norunāja ar citiem pionieriem iet lasīt čiekurus... Aģitators Ģledriņš pastāstīja par vēlēšanām... Miķelis Ķivulis strādā Ķeguma stacijā. Viņam piešķīra uztura zīmi.

Алфавит

Aa, Āā, Bb, Cc, Čč, Dd, Ee, Ēē, Ff, Gg, Ģģ, Hh, Ii, Īī, Jj, Kk, Ķķ, Ll, Ļļ, Mm, Nn, Ņņ, Oo, Pp, Rr, Ss, Šš, Tt, Uu, Ūū, Vv, Zz, Žž.

Отличительным признаком служат буквы, не встречающиеся в других языках: ģ(Ģ), ķ, ļ, ņ. Употребляются также дополнительные буквы ā, č, ē, ī, š, ū, ž. Раньше употреблялась еще буква ŗ и диакритические знаки (`), (ˆ) над гласными. В алфавите отсутствуют буквы q, w, x, y.

В XIX в. в печати использовалось готическое письмо (см. таблицу „Виды готического пись­ма“).

Латышский язык — национальный язык основного населения Латвийской ССР; на нём гово­рит около 1,33 млн. человек.

Принадлежит к балтийским языкам.