Определитель языков мира по письменностям

Тагальский

Nakita ni Basilio sa entresuwelo si Sinang. Siya’y pandak na gaya rin nang dati at sapul nang mag-asawa’y lalo pang tumaba at bumilog. Namangha si Basilio nang makita si Simoun na kausap ni Kapitan Basilio, ng kura at ng alperes ng mga guwardiya sibil. Katulad nang dati, si Simoun ay may salaming bughaw sa mata at may kilos na malaya.

***

Samantala ngang ang inyong kaugnayan sa himagsikan sa Kabite’y hindi pa napatutunayan, naging makabayan man kayo o hindi nagkaroon ng hilig sa katarunga’t kalayaan o hindi man, ay may karapatan akong ihandog sa inyo ang aking akda bilang mga sinawi ng mga kasamaang aking babakahin. Sinabi ni Kapitan Basilio sa mag-aalahas na sila’y tutungo sa Tiyani upang tingnan ang mga alahas doon.

Алфавит

Aa, Bb, Kk, Dd, Ee, Gg, Hh, Ii, Ll, Mm, Nn, Ng ng, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ww, Yy.

В алфавите отсутствуют буквы c, f, j, q, v, x, z. Широко распространены служебные слова si, ni, mga, ang, na, ng, sa, ay.

До начала XX в. в письме использовалась также латинская транскрипция, создан­ная испан­ца­ми. Наибо­лее харак­тер­ная отличи­тель­ная черта её — нали­чие тильды над лига­ту­рой: n͠g.

До середины XVIII в. тагальский язык пользовался письмом, берущим своё начало от одного из вариан­тов южноиндийского письма, которое в настоящее время совершенно не приме­ня­ет­ся.

Тагальский язык является государственным языком Филиппин. Число говорящих на нём дости­га­ет 2,5 млн. человек.

Принадлежит к индонезийской группе малайско-полинезийских языков.