Определитель языков мира по письменностям

Турецкий

İptidaî bibliyoteklerde bu işi bibliyotek memurunun hâfizası halleder. Bugünün modern bibliyoteklerinde ise iş hâfizadan sistematik kataloğa intikal etmiştir. Buna rağmen okuyucu bibliyotek memurunun yardımından müstağını kalamaz. Sistematik katalog, ancak mütehassis bibliyotekçinin mevcudiyeti ve okuyucuya rehberlik etmesi şartiyledir ki asıl vazifesini ifa eder. Sistematik katalog için vücuda getirilecek bir indeks de bu hususta faydalı olabilir. Bu bakımdan bibliyoteklerin sistematik katalog dairesinde daimî surette mütehassis memurlar bulundurulur. Bunlar okuyucunun karşılaştığı güçlükleri çözer, onu yol gösterirler.

Алфавит

Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, ğ, Hh, İi, Iı, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz.

В алфавите отсутствуют буквы q, w, x. Характерная особенность — наличие букв с диакри­ти­че­ски­ми знаками: â, ç, ğ, ı, İ, î, ö, ş, ü, û.

До 1928 г. употреблялось арабское письмо (отличительные особенности см. в сравни­тель­ной табли­це „Алфавиты основных языков с арабским письмом“),

Турецкий язык является государственным языком Турции; на нем говорит около 20 млн. чело­век.

Относится к тюркским языкам.