Определитель языков мира по письменностям

Курдский

1 hezirane 1949 sale temam dibe 28 saliya firqa komuniste Çinestane. Şveta mirova, ew ji tifaltiye, ji zarotiye, ji xorttiye u ahiltiye derbasdibe. Firqa komuniste Çinestane diha ne zar u tifale, 20 salen kijane kû temam nebuye. Ew gihiştiye qam u qiniyate xwe. Wexta mirov digihije ahiltiye, mirov dimire. Ew yek ji diqewime li sere firqe. Wexta minabin sinif, hacete şerre sinifiye — firqen seyasetiye u idaren diwane bi meniya we yeke we kerhatina xwe undakin, u diha bekerdibin u bere — bere we ûndabin, çewa kûtakiriye kefiliya xweye terixi, u we bigihije dereca pesdacuina tevayeta mirovaye diha bilind.

***

Bê weram dû kes xogan kirde be hewşeda. Yekekyan pîrekî çemawey ser û rîş sipî ke pirçekanî be dewrey serya pexşan bûbû, rîşîşî be dirêjayî bistêk hatibû, demî le ber smêl û rîşî dapoşra bû, çawekanî çû bûn be qûla, nawçewanî girj her wek amade bê bo palamardanêk, nîşaney zebr û zengî rojgarî çerxî nahemwar be erkî naxoşî têya ebînra w exwendrayewe. Destêkî be goçanewe bû, destêkey trî torbeyêkî pê helgirtibû çoxeyekî le bera bû, bê kiras, tozêk le serûy paşkîyewe nebet, ekîna hemû sîng û gerdenî be derewe bû, mûy sîngîşî her wekû ser û rîşî sipî bû, rankekeşî le ber pînew drawî rengawreng bûbû, cûtê kelaşî şîrey çeşn qîrî le pêya bû. Ewî trîşyan gençêkî temen le dwanze salan pitir nebû, cilekanî her lew çeşne bû ke pîre le berga bû, belam pêlawekanî em awêmrî enwand, sîngî pan, rûmetî sûr, çewekanîzeq wek çawî gûrik pir le metîrsî bû. Rû girjî w monîyekey em pir hî pîre ehwentir bû.

Курды, проживающие в Иране, с 1923 г. официально имеют письменность на основе араб­ско­го алфа­ви­та. Отличительным признаком может служить наличие букв ڔ ڶ ڤ для пере­да­чи звуков, отсут­ству­ю­щих в других языках, исполь­зу­ю­щих араб­скую графику, и обяза­тель­ное употреб­ле­ние доба­воч­ных знаков для пере­да­чи ряда гласных (см. первый текст).

В 30‑е годы было создано два варианта латинского курдского алфавита (см. второй и третий тексты). Один из них используют иракские курды:

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Êê, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Uw uw, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Второй вариант латинского курдского алфавита используют курды, проживающие в Сирий­ском районе ОАР. В основу его положен турецкий латинизированный алфавит:

Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Êê, Ff, Gg, Hh, Ḧḧ, Ii, Îî, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Ûû, Vv, Ww, Xx, Ẍẍ, Yy, Zz.

Курдский язык распространён в Сирийском районе ОАР и некоторых районах Турции, Ира­на, Ирака, Афганистана, Пакистана. На нём говорит, не считая курдов, проживающих на терри­то­рии Советского Союза, около 6,5 млн. человек.

Курды, проживающие на территории Советского Союза, используют в письме русскую гра­фи­ку (см. раздел „Языки народов Советского Союза“),

Принадлежит к иранской группе индоевропейских языков.