Определитель языков мира по письменностям

Бурятский

Нэгэ садшан хүбүүдээ садай хэрэгтэ һургаха гэжэ бодобо. Тиин наһа бараха дээрээ тэдэнээ дуудажа асараад, хэлэбэ: „3ай, хүүгэдни, минии наһа бараһан хойно виноград таридаг сад соогоо юун тэндэ хадагалаатай байнаб гэжэ бэдэрээрэйгты“.

Хүбүүдынь тэндэ алтан зөөри бии ха гэжэ бодоод, эсэгынгээ наһа бараһан хойно тэндэхи газарыень хуу онгилон малтажархибад. Алтан зөөри олобогүй, зүгөөр тэндэхи газарыень төн һайнаар малтажархиһан байгаа, тиимэһээ эдеэ жэмэс холо үлүүгээр ургадаг болоо һэн гэхэ.

Алфавит

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Һһ, Цц, Чч, Шш, Щш, ъ, ы, ь, Ээ, Юю, Яя.

В алфавите имеются дополнительные буквы ө, ү, һ. Часто встречаются двойные глас­ные, особен­но оо, өө, уу, үү, ээ. Буква ө на письме употреб­ля­ет­ся только в удвоен­ном виде, что может служить отличи­тель­ным признаком бурятского языка.

До 1929 г. использовалось старомонгольское вертикальное письмо (см. „Монгольский язык“); с 1929 до 1938 г. — латинское письмо с допол­ни­тель­ной буквой ɵ.

Бурятский язык распространён в Бурятской АССР, а также в Агинском Бурятском НО Читин­ской обл. и Усть-Ордынском Бурятском НО Иркутской обл.; на нём говорит около 240 тыс. человек.

Относится к монгольским языкам.