Определитель языков мира по письменностям

Польский

Wydawnictwo zobowiązując się do wydania utworu i do wynagrodzenia twórcy zastrzega sobie zwykle prawo pierwszeństwa do realizacji następnych wydań. W umowie autor przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu cudzego prawa autorskiego... Prawo autorskie przewiduje również pewne ograniczenia uprawnień autorskich. W myśl tego przepisu w dziedzinie piśmiennictwa wolno pod warunkiem wyraźnego wymienienia źródła i autora oraz bez wprowadzenia zmian w utworze.

Алфавит

Aa, Ąą, Bb, Cc, Ćć, Ch ch, Cz cz, Dd, Dz dz, Dź dź, Dż dż, Ee, Ęę, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Łł, Mm, Nn, Ńń, Oo, Óó, Pp, Rr, Rz rz, Ss, Śś, Ść ść, Sz sz, Szcz szcz, Tt, Uu, Ww, Yy, Zz, Źź, Żż.

Отличительным признаком могут служить буква ż, не встречающаяся в других европей­ских языках; буквы ą, ę, употреб­ля­ю­щи­е­ся ещё только в литовском языке, буква ś, употреб­ля­ю­ща­я­ся ещё только в баскском языке, и буквы ł, ń, ź, употреб­ля­ю­щи­е­ся ещё только в лужицких языках. Имеются также буквы с диакритическими знаками: ć, ó. В алфавите отсут­ству­ют буквы q, v, x.

Буквы b, e, m, p, w раньше могли употребляться с диакритическим знаком (´). До XIX в. поль­ский язык частич­но исполь­зо­вал готическое письмо (см. таблицу „Виды готического пись­ма“).

Польский язык является государственным языком Польской Народной Республики; на нём гово­рит около 25 млн. человек.

Принадлежит к западной подгруппе славянской группы индоевропейских языков.