Определитель языков мира по письменностям

Языки, в алфавитах которых имеются дополнительные буквы латинского письма

Албанский ç, ë
Баскский ç, ñ, ŕ, ś
Бретонский é, è, ê, ï, ñ, ô, ü
Венгерский á, é, í, ö, ó, ő, ü, ú, ű
Волоф ɔ, h̄, ī, k̄, ū
Вьетнамский â, ă, đ(Đ), ê, ô, ơ, ư; гласные в сочетании со знаками для обозначения тонов: (·), (ˀ), (˜), (´)
Датский å, æ, ø
Зулу ɓ(Ƃ)
И ɕ, (ƌ), ə, ч, ŋ, ɵ, ж, ʑ, з
Йоруба e̩, o̩, s̩ (ẹ, ọ, ṣ или e̱, o̱, š)
Ирландский á, é, í, ó, ú
Исландский á, æ, ð(Ð), é, í, ö, ó, þ, ú, ý
Испанский á, é, í, ñ, ó, ü, ú
Итальянский à, é, è, í, ì, î, ó, ò, ú, ù
Каталанский à, ç, é, è, ï, í, ó, ò, ü, ú
Курдский ê, ö (в Ираке); ç, ê, î, ş, û, ẍ (в Сирийском районе ОАР)
Латинский ā, ă, æ, ē, ĕ, ī, ĭ, ō, ŏ, œ, ū, ŭ
Латышский ā, č, ē, ģ(Ģ), ī, ķ, ļ, ņ, š, ū, ž
Лаху ƃ, ƌ, г, ɵ, з
Лингала ɛ, ɛ́, í, ô, ɔ, ɔ́, ɔ̌, ú
Лису ƃ, д, э, г, ŋ, з, ч, ш, ы, ź, л, я, ф, ь, ц
Литовский ą, č, ę, ė, š, ū, ž
Лужицкие ć, ĉ, ě, ł, ń, ó, ř, ź, ž
Луба ñ, (š), ž
Мадура ḏ, è, ṯ
Малайский ĕ
Мальгашский á, à, é, è, í, ì, ó, ò, ý, ỳ
Мандинго ā, ã, ç̇, é, ḕ, ē, ḛ, ġ, ī, ḭ, ṅ, ò, ṑ, õ, ō, ó, ṓ, ṙ, ū, ü, ṻ, ṵ
Минангкабау ē, ï
Моси ä, ā, ã, é, ḗ, ē (e̱), ẽ, g’, ī, ĩ, ṅ, ō (o̱), õ, p’, t’
Мяо я, э, æ, ч, ш, ŋ, ɵ, ʔ, ʃ, ʑ, и, ƃ, ƌ, з, ж
Немецкий ä, ö, ß, ü
Норвежский å, æ, ø
Окциденталь l’, n’, á, é, í, ó, ú (или à, è, ì, ò, ù)
Польский ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź
Португальский á, à, â, ç, ë, é, è, ê, ï, í, ó, ò, ô, õ, ü, ú
Ретороманский à, â, è, ê, ò, ö, ü
Румынский ă, î, ș, ț
Самоа ā, ō, ū
Сербскохорватский ć, č, đ(Đ), š, ž
Словацкий ä, á, č, ď (ď, ď, Ď), é, í, ľ (Ľ), ň, ó, ô, ŕ, š, ť (ť, Ť), ú, ý, ž
Словенский č, š, ž
Сото è, ō, š
Суахили ng’
Сунда ĕ
Тагальский (n͠g)
Турецкий â, ç, ğ, ı, İ, î, ö, ş, ü, û
Уэльский á, â, ë, é, ó, ô, ỳ, ŷ, ŵ
Фиджи ā, ē, ī, ō, ū
Финский ä, ö
Французский à, â, ç, ë, é, è, ê, ï, î, ô, œ, ü, ù, û
Фульбе ā, ḅ, ḍ, ē, ɛ, ġ, ṅ, ō, ɔ, ẇ
Хауса ɓ(Ɓ), ɗ(Ɗ), ƙ(Ƙ)
Чвана è, ê, ō, š
Чешский á, č, ď (ď, ď, Ď), é, ě, í, ň, ó, ř, š, ť (ť, Ť), ú, ů, ý, ž
Чжуанский ƃ, ə, ŋ, ɵ, ъ, з, ь, ƌ, ƨ, ч, ƽ, ш
Шведский ä, å, ö
Эве ɖ(Ɖ), ɛ, ƒ(Ƒ), ɣ, ŋ, ɔ, ʋ; ã, ẽ, ĩ, ɔ̃, õ, (ḍ, ġ, ḥ, ṅ, β)
Эсперанто ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ
Эстонский ä, ö, õ, š, ü
Яванский ḍ, é, è, ṭ